تعبیر خواب کشتی

تعبیر خواب کشتی

تعبیر خواب کشتی در علم تعبیر خواب چنین است که دیدن کشتی در خواب نشانه خوشبختی و تغییرات مهم در زندگی است. این خواب همچنین نشانه افزایش انرژی و بهره وری و بهبود شرایط است و گاهی نشانه دستاوردهای موفقیت آمیز شما در دوران سخت است.

تعبیر خواب کشتی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

کشتي پايگاهي است که بر آن قرار مي گيريم تا از آب بگذريم. آب خود آيت رحمت است و مصداق آيه شريفه ( و من الما کل شيئي حي) حيات طبيعت و انسان به وجود آب بستگي دارد اما همين آيه رحمت فاقد ترحم است و چنانچه بسيار باشد و به خروش آيد هر جانداري را مي بلعد و مي ميراند. در اين گير و دار فقط کشتي است که مي تواند انسان را به پاياب برساند و به ساحل رهبري کند. با اين تعريف کشتي نشاني از برخورد ايمني است در رو به روئي با غم ها و شدايدي که گرد ما را مي گيرند. چنانچه در خواب ببينيد در ساحل ايستاده ايدو مي بينيد يک کشتي در دريا حرکت مي کند چه آن کشتي به جانب شما بيايد و چه نيايد خبري به شما مي رسد.

اگر خويشتن را در کشتي مشاهده کنيم در گير حوادث مي شويم و چنانچه در خواب ببينيم کشتي جائي متوقف شد و پياده شويم از غم و رنج و اندوه رهائي مي يابيم. وقتي درون کشتي هستيم از امواج و خروش دريا امنيت داريم ولي درگير حادثه هستيم و چون پياده شويم از غم و رنج هراس دريا رهائي حاصل مي کنيم. اگر در خواب ببينيد جائي هستيد که يک کشتي به طرف شما مي آيد نشان اين است که امنيت براي شما نيست بل که براي آن هاست که در کشتي هستند.

براي بيننده خواب حادثه اي پيش مي آيد و چون کشتي دور شد بيم درگيري با حادثه از بين مي رود. اگر ببينيد در کشتي هستيد و کشتي شما را به جائي مي برد که مي دانيد،خوب است ولي اگر در کشتي باشيد و ندانيد کشتي شما را به کجا مي برد خوب نيست. اگر بيننده خواب ببيند از ساحل سوار کشتي مي شود و به دريا مي رود کاري را شروع مي کند و مشغله اي براي او پيش مي آيد که نشيب و فراز و تلخ و شيرين فراوان دارد. اگر بيننده خواب ببيند در کشتي است و کشتي در دريا غرق شد يا آسيب ديد خوب نيست چرا که خواب او مي گويد به مصيبتي گرفتار مي آيد ولي اگر به قايق نشست باز امنيت حاصل مي کند. روي هم رفته در کشتي بودن و بي هدف در دريا رفتن خوب نيست ولي اگر بيننده خواب بداند به کجا مي رود و نام آن محل را بداند نيکو خوابي است.

تعبیر خواب کشتی به روایت معبرین غربی گویند:

 • تعبیر دیدن کشتی در خواب نشانه خوشبختی و تغییرات مهم در زندگی است. این خواب همچنین نشانه افزایش انرژی و بهره وری و بهبود شرایط است.
 • این خواب گاهی نشانه دستاوردهای موفقیت آمیز شما در دوران سخت است.
 • دیدن خواب کشتی همچنین می تواند به سفر معنوی و مسیر درست زندگی اشاره میکند و نشان دهنده حرکت رو به جلوست.
 • دیدن کشتی در خواب نشان می دهد که به زودی یک سفر طولانی در پیش خواهد داشت. گاهی اوقات این خواب می تواند توانایی شما را برای حل مشکلات نشان دهد.
 • اگر خواب دیدید که در حال ساخت کشتی بودید تعبیرش این است که مشغول برنامه ریزی برای کارهای خود هستید و این کار را به نحو احسنت انجام می دهید. این خواب همچنین نشانه امور عاشقانه و رویدادهای شاد زندگی تان است.
 • تعبیر دیدن قایق روی کشتی در خواب نشانه شروع تغییرات کوچک برای رسیدن به تغییرات بزرگ است. این خواب همچنین نشانه میل به پیشرفت و حرکت رو به جلو و تغییر شیوه زندگی و پیدا کردن شغل جدید است.
 • اگر خواب دیدید که در طوفان در کشتی بودید تعبیرش این است که شخصی از شما کلاهبرداری می کند و این موضوع باعث ورشکستگی شما خواهد شد. اگر از طوفان جان سالم به در بردید تعبیرش این است که مشکلات مالی را به زودی سپری می کنید.
 • کشتی خراب در خواب نشانه فریب و ورشکستگی است. این خواب نشانه مشکلات در آینده نیز هست. در واقع دیدن این خواب به ضعف شما در برخورد با مشکلات زندگی اشاره دارد.

تعبیر خواب کشتی به روایت حضرت دانیال گوید:

 تعبیر دیدن کشتی در خواب ، غم و اندیشه است ، خصوصا اگر که از کشتی بیرون نیاید و در دریا فروماند.

تعبیر خواب کشتی کارل یونگ می‌گوید:

 • تعبیر دیدن خواب کشتی این است که شما جنبه هایی از احساسات و ضمیر ناخودآگاه تان را کشف می کنید. حالت و شرایط کشتی، بیانگر حالت احساسی شماست.
 • اگر شما روی کشتی هستید و هوای طوفانی را تجربه می کنید، بیانگر این است که وارد حوادثی در هم برهم در زندگی بیداری تان شده اید. اگر خواب کشتی کروز را می بینید، تعبیرش حالات خوشایند است.
 • تعبیر خواب دیدن اینکه شما کشتی را رها می کنید این است که نیاز دارید رها کنید و به مرحله بعد بروید. شاید احساساتتان شما را عقب نگه دارد.

تعبیر خواب کشتی به روایت جابرمغربی :

اگر خواب ببینی کشتی تو به ته دریا رفته است، یـعـنـی از پادشاه قوت و نیروی تمام و کمالی به دست می‌آوری.

اگر خواب ببینی در کشتی نشسته‌ای، یـعـنـی برای «پادشاه» مشغول کار می‌شوی و مال و اموال جمع می‌کنی. اگر خواب ببینی در کشتی نشسته‌ای و از دریا می‌ترسی، یـعـنـی نزدیک و مقرب پادشاه می‌شوی, و مال و اموال جمع می‌کنی.شما می توانید تعبیرخواب طلا و تعبیر خواب گنج و  تعبیر خواب تاج طلا را نیز مشاهده کنید.

دیدن کشتی در خواب به روایت حضرت دانیال :

تعبیر کشتی، غم و اندوه و یا نگرانی می‌باشد، مخصوصاً اگر از کشتی بیرون نیامده‌ای و گرفتار دریا شده‌ای.

تعبیر کشتی به روایت محمدبن سیرین گوید:

اگر در خواب ببینی کشتی تو شکسته است، تعبیرش مصیبت می‌باشد.

اگر در خواب ببینی در کشتی هستی و به سلامت بیرون آمده‌ای، یـعـنـی از غم‌ها رها می‌شوی،

در صورتیکه میخواهید همه چیز راجب علم تعبیر خواب را بدانید پیشنهاد میکنیم سری به مقاله همه چیز راجب علم تعبیر خواب بزنید.

سایر مقالات علم تعبیر خواب وب سایت علم برتر :

تعبیر خواب باران ، تعبیر خواب طلا ، تعبیر خواب مار ، تعبیرخواب اسب ، تعبیرخواب گردنبند ،  تعبیرخواب گوشواره ،  تعبیرخواب گاو ، تعبیرخواب نان ،  تعبیرخواب برنج ، تعبیر خواب برف .

 

نظرات کاربران

ارسال یک پاسخ