تعبیر خواب نوزاد

تعبیر خواب نوزاد

تعبیر خواب نوزاد و دیدن نوزاد یا بچه در علم تعبیر خواب در بسیاری از موارد خوش یمن و نشانه شادی و خوش گذرانی است ولی گاهی هم تعبیر خواب بچه خوب نیست.

نظر آنلی بیتون در باره تعبیر خواب نوزاد :

دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب، علامت آن است که بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید کرد. اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد، نشانه آن است که متهم به افراط در خوشگذرانیهای غیر اخلاقی خواهد شد.

اگر خواب ببینید نوزادی مشغول شنا کردن است، نشانه آن است که موفق می شوید از گرفتاری و سختی جان سالم به در ببرید. اگر در خواب نوزاد تازه متولد شده‏اى را ببینید، بیانگر آن است که روزهاى شادى را خواهید گذراند. اگر دخترى در خواب مشاهده کنید که صاحب نوزادى است، بیانگر آن است که باید مراقب اعمال خود باشد. دیدن نوزاد مرده در خواب، نشانه‏ى ناراحتى و نگرانى است. شما میتوانید تعبیر خواب بارداری و  تعبیر خواب چند قلو زاییدن را نیز ببینید.

اگر زن خواب نوزاد ببیند:

علامت حاملگی اسـت.

 

اگر زن آبستن خواب نوزاد ببیند:

نشانه یک عشق پرسعادت اسـت.

 

اگر زن شوهردار خواب ببیند كه بچه دار شده:

شادی او بزرگ خواهد بود.

 

اگر زن مجرد خواب ببیند كه بچه دار شده:

عشقش وی را ترک می‌كند.

 

اگر زن بیوه خواب ببیند كه بچه دار شده:

مرتكب كارهای نامعقول خواهد شد.

 

اگر زن بیوه خواب ببیند كه آبستن شده:

موفقیت در همه ی امور نسیبش می شود.

 

نوزاد در حال مكیدن سینه مادرش:

نشانه خوشی و لذت در زندگی.

 

نوزاد در حال مكیدن سینه پرستار:

۱- نشانه یک بیماری رنج آور

۲- باید مراقب خطراتی باشید.

 

نوزاد خنده رو:

نشانه این اسـت کـه دوستان بسیار خوب دور شـما را میگیرند.

 

نوزاد زشت:

نشانه بدشانسی در آینده اسـت.

 

اگر در خواب ببینید کـه نوزاد در بغل دارید:

بـه زودی بچه دار خواهید شد.

 

نوزاد در قنداق:

۱- امید در عشق

۲- حوادث پراز شادی.

 

اگر در خواب نوزادی را ببینید كه نخستین قدم‌ها را برمی‌دارد:

مشكلات مختلف در مقابلتان پدیدار میشود.

 

اگر زنی در خواب ببیند کـه از یک بچه پرستاری می‌كند:

شخصی كه بـه او خاطرجمعی كامل دارید بشما خیانت خواهد كرد.

 

نوزاد بیمار:

نشانه یک بیماری سخت در فامیل اسـت.

 

اگر ببینید کـه نوزاد می گیرید:

نشانه مشاجره درخانواده اسـت.

 

نوزاد سرراهی:

نشانه ناكامی در عشق اسـت.

 

نوزاد در گهواره:

نشانه این اسـت کـه یک نفر مراقب شماست کـه افكار خوبی ندارد.

 

نوزاد اشخاص دیگر:

نشانه یک شكست برای مخالفان شـما اسـت.

 

دیدن تعداد زیادی نوزاد:

نشانه فراوانی در زندگی اسـت. چندقلو زایی از جمله خواب‌هاي متداولی اسـت کـه در میان بانوان دیده میشود. با دانستن و آگاهی از فضای این‌گونه خواب‌ها و تطبیق آن با شرایط زندگی می توان تصویر درستی از خواب را برای خود تصور کرد.

تعبیر خواب بچه به روایت ابراهیم کرمانی :

 • اگر بیند که طفلی را جایی افکنده بودند و او بازیافت، دلیل که از جایی که امید ندارد چیزی به وی رسد.
 • تعبیر خواب پیدا کردن بچه ی سر راهی این است که از جایی که امید ندارید به شما منفعت میرسد.
 • تعبیر کودک زیبا، فرشته می‌باشد، ولی تعبیر کودک زشت، مال و اموال است.
 • اگر مردی در خواب ببیند که کودکی را شیر می‌دهد، یـعـنـی آن مرد را زندانی می‌کنند.
 • اگر ببینی کودکی اذان می‌گوید، یـعـنـی با پدر و مادرش وداع کرده و از آن‌ها جدا می‌شود.
 • اگر ببینی کودکی را در آغوش گرفته‌ای، یـعـنـی خواستار محبت فرزند خواهی بود. 
 • اگر ببینی فرزندت مرده است، یـعـنـی ثروتمند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یـعـنـی از شر دشمن ایمن خواهی شد.

 

سایر تعبیر خواب های قدیمی درباره خواب نوزاد عبارتند از :

 • اگر در خواب نوزاد زیبا و خوشگل ببینید اینگونه تعبیر می شود که شادی و آرامش روحی در انتظار شما ست
 • اگر شما در خواب ببینید که  شیردادن به نوزاد هستید تعبیر آن عشق و خوشی است
 • اگر در حال اقدام به بارداری هستید و خواب نوزاد ببینید می تواند نشان دهنده این باشد که شما موفق به بارداری شده اید.
 • اگر دختر در خواب ببیند که بچه دار شده است می تواند نشان دهنده این باشد که به عشقش نخواهد رسید
 • اگر یک زن در خواب ببیند که قادر به شیر دادن به نوزاد نیست اینگونه تعبیر می شود که رنج و عذاب و غم در انتظار شماست .
 • اگر در خواب ببینید که نوزاد بیماری است می تواند نشان دهنده بیماری یکی از نزدیکان شما باشد.

در صورتیکه میخواهید همه چیز راجب علم تعبیر خواب را بدانید پیشنهاد میکنیم سری به مقاله همه چیز راجب علم تعبیر خواب بزنید.

سایر مقالات علم تعبیر خواب وب سایت علم برتر :

تعبیر خواب باران ، تعبیر خواب طلا ، تعبیر خواب مار ، تعبیرخواب اسب ، تعبیرخواب گردنبند ،  تعبیرخواب گوشواره ،  تعبیرخواب گاو ، تعبیرخواب نان ،  تعبیرخواب برنج ، تعبیر خواب برف .

 

نظرات کاربران

ارسال یک پاسخ