تعبیر خواب عنکبوت

تعبیر خواب عنکبوت

تعبیر خواب عنکبوت در علم تعبیر خواب چنین است که معمولا آینده و موفقیت شما در دوران پیش رو را نشان می‌دهد. خوشبختی و ثروت را تجربه خواهید کرد و روابط اجتماعی ‌تان بهتر خواهند شد. اما، ممکن است حس ترس از زندگی آینده را نیز تجربه کنید.عنکبوت می‌تواند شخص مونثی باشد که در زندگی شما بسیار اهمیت دارد. می‌تواند مادر، خواهر یا یک مونث مهم دیگر باشد. زمانی که می‌خواهید خوابی درباره عنکبوت را تفسیر کنید، باید تمام جوانب خواب خود را در نظر بگیرید و اگر می‌خواهید معنای واقعی خواب خود را بفهمید، باید تمام جزییات را به خاطر بسپارید. ممکن است خواب ببینید که یک عنکبوت شما را نیش زده یا این‌ که یک عنکبوت را می‌خورید. یکی از رایج ‌ترین خواب‌ها درمورد عنکبوت، خوابی است که در آن عنکبوت در حال تنیدن تار است یا بر روی شما می ‌پرد. همچنین ممکن است خواب ببینید که عنکبوت در دهان یا موهای شماست.

تعبیر خواب عنکبوت به روایت منوچهر مطيعي تهراني :

تعبیر خواب عنكبوت اگر در خواب عنکبوت ببينيد که در خانه يا اتاق شماست يکي از اهالي خانه يا افراد خانواده در شما خشم و نفرت به وجود مي آورد. بيشتر حالت نفرت و اشمئاز مطرح مي شود يا خشم و نارضائي.اگر عنکبوت را جائي غير از خانه خويش ببينيد دشمن ضعيف ناشناسي اين حالت را در شما به وجود مي آورد. عنکبوت دشمن نيست بد خواهي است که بيشتر از آزار رساندن تنفر بر مي انگيزد.
معبران نوشته اند (عنکبوت دشمن خفيفي است) ولي دشمن نيز مي تواند هم عامل خشم شود و هم موجب بر انگيخته شدن نفرت و اشمئاز. عنکبوت گوياي کراهت و نفرت است و هر جائي که باشد تعبير به همان جا بر مي گردد. تار عنکبوت گرفتاري و دست و پاگيري است اما نه زياد بلکه تشو يش هاي کوچک و ناراحتي هاي مختصر در خواب هاي ما به صورت تار عنکبوت ظاهر مي شود. نيکو است اگر ببينيد که خانه و اتاق يا محل کار خود را از تار عنکبوت مي زدائيد زيرا اين عمل به معني آن است که ناراحتي ها و تشويش ها را از خود مي رانيد و سکون و آرامش را باز مي يابيد.اگر ببينيد صندوق يا جامه دان شما تارعنکبوت بسته با همسرتان کدورت پيدا مي کنيد. همين طور است اگر ببينيد که آشپز خانه تارعنکبوت دارد در اين صورت با همسرتان قهر مي کنيد.

تعبیر خواب عنکبوت به روایت لوک اويتنهاو:

تعبیر خواب عنكبوت  ديدن : يک تحول مثبت در امور شما اتفاق خواه افتاد . کشتن عنکبوت : پيروزي

تعبیر خواب عنکبوت به روایت محمد بن سیرین میگوید :

 خواب عنکبوت، نشانه مردی ضعیف و گمراه است و اگر کسی در خواب ببیند که عنکبوت را گرفت ، نشانه آنست که بر چنین مردی پیروز میشود .شما می توانید تعبیر خواب عنکبوت بزرگ را نیز مشاهده کنید.

تعبیر خواب عنکبوت به روایت آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن عنکبوت در خواب ، نشانه آن است که با توانایی و دقت ، کارهای خود را پیش خواهید برد و ثروتی گرد خواهید آورد .
کشتن عنکبوت در خواب ، نشانه آن است که با زن خود اختلاف و مشاجره پیدا خواهید کرد .
اگر خواب ببینید عنکبوتی شما را نیش می زند ، نشانه آن است که از دست دشمنان خود عذاب خواهید کشید .
خواب عنکبوت بزرگ ، نشانه آن است که بخت و اقبال به شما کمک خواهد کرد تا به سرعت ثروتی به دست بیاورید .
اگر خواب ببینید عنکبوتی بزرگ به همراه عنکبوتی کوچک به طرف شما می آیند ، نشانه آن است که تا مدتی کامیابی و سعادت همراه شما خواهد بود .
اگر خواب ببینید عنکبوتی بزرگ شما را نیش می زند ، نشانه آن است که دشمنان سعادت و خوشبختی شما را به گونه ای نابود می سازند .
اگر خواب ببینید از عنکبوتی بسیار بزرگ فرار میکنید ، نشانه آن است که ثروتی را از کف خواهید داد .
اگر خواب ببینید عنکبوتی بسیار بزرگ به طرف شما می آید و شما او را می کشید ، نشانه آن است که مقام مناسبی به چنگ می آورید . اما اگر بعد از کشتن عنکبوت متوجه شوید دیگر بار زنده می شود و به دنبال شما می گذارد ، علامت آن است که وضعیت متزلزل مادی ، شما را تحت فشار قرار خواهد داد .
اگر دختری خواب ببیند عنکبوتهای طلایی در اطراف او حرکت می کنند ، علامت آن است که شادمانی زندگیش افزایش می یابد و با دوستانی تازه آشنا خواهد شد .

تعبیر خواب عنکبوت به روایت کارل یونگ :

دیدن عنکبوت در خوابتان بیانگر این است که حسی مثل حس یک بیگانه در یک موقعیت را دارید. یا شاید می خواهید فاصله تان را حفظ کنید و از موقعیتی حذاب و وسوسه انگیز دور بمانید. خواب عنکبوت، نمادی از قدرت زنانه یا شکل مادری کنترل کننده در خوابتان است. تعبیر دیگر این است که خواب عنکبوت ، نمادی از بدشانسی است. دیدن خواب عنکبوت مرده نشانه این است که شما بر وسوسه زنانه ای قوی غلبه کرده اید
دیدن تخم عنکبوت در خواب بیانگر این است که شما قادر نیستید به طور کامل ظرفیت خود را درک و قبول کنید. شما از ابراز خود باز داشته می شوید.
 دیدن خواب عنکبوتی که از دیوار بالا می رود بیانگر تمایلات شماست که به زودی درک خواهد شد.
 خواب دیدن اینکه عنکبوت از سقف شما پایین میاید بیانگر این است که شما قادر به فرار کردن از یک رابطه نیستید.
دیدن خواب بچه عنکبوت ، نشانه یک رابطه ی جدید یا اخیر است.
 خواب دیدن اینکه شما توسط یک عنکبوت گاز گرفته می شوید بیانگر کشمکش بین شما و مادرتان یا یک زن کنترل کننده ی دیگر در زندگی تان است.

در صورتیکه میخواهید همه چیز راجب علم تعبیر خواب را بدانید پیشنهاد میکنیم سری به مقاله همه چیز راجب علم تعبیر خواب بزنید.

سایر مقالات علم تعبیر خواب وب سایت علم برتر :

تعبیر خواب باران ، تعبیر خواب طلا ، تعبیر خواب مار ، تعبیرخواب اسب ، تعبیرخواب گردنبند ،  تعبیرخواب گوشواره ،  تعبیرخواب گاو ، تعبیرخواب نان ،  تعبیرخواب برنج ، تعبیر خواب برف .

نظرات کاربران

ارسال یک پاسخ