تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش در علم تعبیر خواب چنین است که در خواب به جنس مؤنث مطیع و فرمان برتعبیر می‌شود واگر چنین خرگوشی در خانه باشد به معنی وجود چنین شخصی در خانه می‌باشد. خرگوش وحشی و بازی گوش می‌تواند معنی عکس داشته باشد. 

تعبیر خواب خرگوش محمدبن سیرین:
 تعبیر خواب خرگوش دیدن نامبارک و بد است. اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسی بدو عطا داد، دلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد.
 
تعبیر خواب خرگوش جابر مغربی:
 خرگوش به خواب زنی پارسا و خاموش بود. اگر کسی بیند درخانه او خرگوش است، دلیل که زنی بدین صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندک است.
 
تعبیر خواب خرگوش یوسف نبی علیه السلام گوید:
  • دیدن خرگوش از زنان بهره بیند
  • دیدن خرگوش فرزند می‌یابد یا چیزی به او می‌رسد خوشحال می‌شود
آنلی بیتون می‌گوید:
 دیدن خرگوش در خواب، نشانه تغییرات مساعد در زندگی است و به دست آوردن سود بیشتر از قبل.

خواب تعداد زیادی خرگوش در یک مزرعه :

اگر تعداد زیادی خرگوش را درون یک مزرعه خواب ببینید چنین خوابی نشانه‌ی موفقیت فرزندان‌تان در آینده است.

 خواب دنبال کردن یک خرگوش :

اگر در خواب ببینید خرگوشی را دنبال می‌کنید این خواب ممکن است نشانه‌ی قرار داشتن شما در مسیر درست زندگی باشد.

خواب دویدن یک خرگوش :

اگر در خواب خرگوشی را در حال دویدن ببینید، چنین خوابی احتمالا به نیاز برای داشتن اعتماد بیشتر به اطرافیان‌تان اشاره دارد.

خواب تعقیب کردن یک خرگوش :

اگر در خواب ببینید خرگوشی را تعقیب می‌کنید چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی شادمانی باشد که در آینده‌ی نزدیک تجربه خواهید کرد. 

تعبیر خواب گرفتن خرگوش :

تعبیر خواب گرفتن خرگوش در خواب این است که به ثروت فراوانی دست پیدا خواهید کرد . احتمالا در آینده ای نزدیک شانس در خانه شما را خواهد زد. اگر موفق به گرفتن نشدید تعبیرش برعکس است.

تعبیر خواب پوست خرگوش :

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می‌خورد، دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد.
 

کارل گوستاو یونگ می‌گوید: دیدن خرگوش در خوابتان بیانگر شانس، قدرت جادویی و موفقیت است. شما به دیدگاهی مثبت در زندگی نیاز دارید. تعبیر دیگر این است که خرگوش نمادی از فراوانی، گرمی، باروری و فعالیت است.

اگر خرگوش در خواب شما می جهد، بیانگر باروری است. دورتان را بچه خواهد گرفت. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است مشابه عدم تعهد باشد و اینکه چگونه از یک چیز به چیز دیگر می پرید. اگر خواب ببینید که خرگوش شما را چنگ می زند یا گاز می گیرد، به این معنی است که نیاز دارید به رابطه ی شخصی یا زندگی عاشقانه تان توجه بیشتری کنید. شما می توانید تعبیر خواب غذا دادن به خرگوش را نیز مشاهده کنید.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

ديدن خرگوش در خواب خوش يمن نيست و معبران نوشته اند بد است.نامبارک است. خرگوش در خواب هاي ما نشانه اعمال گمراهانه يي است که انجام مي دهيم و آن کارها به ما لذت مي بخشند. در نفايس الفنون نوشته شده که خرگوش زني است که الفت نگيرد و رام نشود ابن سيرين معتقد است خرگوش زني است بد و بد خو يا کنيزي نا فرمان اما زيبا و تعريفي در همين حدود. اگر ديديد خرگوش در خانه شما بچه کرده زني در خانه تان مقيم مي شود و مي ماند و ريشه مي دواند. اگر به دنبال خرگوش در خواب دويديد سر در گم کاري ناخوشايند مي شويد. خوردن گوشت خرگوش مال حرام است. پوست خرگوش بد است و ميمنت ندارد.

لیلا برایت: خوردن گوشت خرگوش نشانه‌ى سود مالى است.

در صورتیکه میخواهید همه چیز راجب علم تعبیر خواب را بدانید پیشنهاد میکنیم سری به مقاله همه چیز راجب علم تعبیر خواب بزنید.

سایر مقالات علم تعبیر خواب وب سایت علم برتر :

تعبیر خواب باران ، تعبیر خواب طلا ، تعبیر خواب مار ، تعبیرخواب اسب ، تعبیرخواب گردنبند ،  تعبیرخواب گوشواره ،  تعبیرخواب گاو ، تعبیرخواب نان ،  تعبیرخواب برنج ، تعبیر خواب برف .

 

نظرات کاربران

ارسال یک پاسخ