تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب اسب به طور کلی بسته به نوع خواب فرق دارد. مثلا تعبیر خواب اسب قهوه ای با تعبیر خواب اسب سفید بسیار متفاوت است. و یا تعبیر خواب اسب سواری متفاوت از تعبیر خواب های پیشین در مورد اسب است.

اسب در خواب نشانه چیست؟

امام صادق (ع) فرمود : «درباره خواب دیدن‌ها بیندیش ، خداوند راست و دروغ آن را با هم در آمیخته ، چرا که اگر همه آن خواب دیدن‌ها، راست باشد، همه انسان‌ها پیامبر خواهند شد، و اگر همه دروغ باشد، بیهوده و بى‌فایده خواهد گردید»

حضرت امام جعفر صادق (ع) می‌ فرماید : دیدن اسب در خواب بر پنج وجه است، اول: عز و احترام، دوم: مقام و مرتبت، دوم: فرمانروایی، چهارم: بزرگی و عظمت، پنجم: خیر و بركت.

حضرت دانیال می‌ گوید : اسب تازی را به خواب دیدن، دلیل بزرگی و عز و جاه بود. اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود، دلیل كه عز و بزرگی دولت یابد، بر قدر نیكوئی و قیمت اسب.

اگر دید كه اسب را فرا گرفته یا كسی بدو داد و بر وی نشست، دلیل كه شرف و بزرگی یابد، لیكن كمتر از آن كه در اسب تازی گفتیم و اگر دید از آن اسب چیزی كم بود، یازین یا نمد زین یا لگام، دلیل كه بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود.

اگر بیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود، دلیل كه بر قدر آن وی را خادمان باشند و چاكران و اگر دم اسب او بریده بود، دلیل كه وی را خادمان و چاكران نباشند. اگر بیند چیزی از اندام اسب او ناقص بود، دلیل كه به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود. اگر دید با اسب جنگ و نبرد همی كرد و اسب غالب بود و فرمانبر وی نبود، دلیل كه مصیبت و گناه نماید.

محمد بن سیرین می‌ گوید : اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود، دلیل كه مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود. اگر آن اسب از شخصی دیگر بود،آن چه گفتیم خداوند اسب را بود. اگر دید اسب برهنه در خواب بود.

لكن مطیع او شد، دلیل بر بزرگی و شرف او بود. اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید. اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می‌پرید، یا بیند كه آن اسب را پرها بود و چون مرغ همی پرید، دلیل كه وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد كه خداوندش سفر نماید.

ابراهیم كرمانی می‌ گوید: اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود، دلیل بر كاری كند كه بر وی گواهی دهند. اگر دید بر اسب سیاه نشسته بود، دلیل بر كاری نماید كه وی را مال و مهتری حاصل شود. اگر بیند بر اسب كمیت بود، دلیل كه از پادشاه قوت و بزرگی یابد.

اگر دید بر اسب اشقر (سرخ مو) بود، دلیل است بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه. اگر دید بر اسب زرد بود، دلیل كه اندك بیماری یابد و بر اسب سمند همین دلیل بود.

اگر بیند بر اسب جرمه بود، دلیل است بر خیر و صلاح. اگر دید كه بر اسب سلیس بود، دلیل است زن خواهد. اگر دید از اسب فرود آمد، دلیل است از شرف و بزرگی بیفتد. اگر دید از اسب برهنه فرود آمد، دلیل كه از گناه و معصیت بازایستد. اگر بیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود، دلیل كه شرفو بزرگی یابد، چنانكه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد.

اگر بیند اسب را همی تاخت تا جنگ نماید، دلیل كه از وی گناهی در وجود آید با ترس و وهمی بدو رسد، بر قدر تاختن اسب. اگر دید بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد، هیج خیر اندر این نبود، مگر بیند كه اسب او را از آنجا بیرون آورد.

اگر دید اسب او را مراغمه همی كرد، دلیل كه مال و دولت یابد. اگر بیند اسب با وی سخن گفت، دلیل بود كه كاری نماید كه مردمان از او به شگفت آیند. اگر دید اسب بیگانه در سرای وی درآمد، یا دركوچه وی، دلیل كه مدری شرف و نام دار در سرا یا در كوچه وی درآید، به قدر و قیمت اسب و در آنجا مقام سازد.

اگر دید اسبی از كوچه او بیرون رفت، دلیل كند كه مردی شریف از كوچه او غائب شود، یا بمیرد.

 

تعبیر خواب اسب سفید :

دیدن اسب سفید در خواب. اگر در خواب اسب سفیدی را مشاهده کردید، چنین خوابی همیشه سمبل خوبی ندارد.

اگر این اسب را در فاصله دور دیدید، چنین خوابی ممکن است نشان‌دهنده چیزهایی باشد که در زندگی شکایت شما را برمی‌انگیزد.

دیدن اسب سفید برای خانم ها در خواب معمولاً علامت خوبی دارد و نشان دهنده یک ازدواج خوب است. 

تعبیر خواب اسب سیاه :

خواب دیدن در مورد اسب سیاه. اگر در خواب اسب سیاه را مشاهده کردید، چنین خوابی نشان دهنده رها شدن از آزادی ها و همچنین توجهات بی ارزش است.

تعبیر خواب اسب زیبا :

خواب دیدن در مورد اسب زیبا. اگر در خواب یک اسب زیبا را مشاهده کردید، چنین خوابی علامت بسیار خوبی دارد و نشان‌دهنده موفقیت می باشد.

تعبیر خواب زایمان اسب :

اگر خواب ببینید که اسب شما زایمان کرد، صاحب فرزند خواهید شد. کره اسب رسیدن به آرزو و ثروت نیز تعبیر می شود. اگر خواب ببینید که اسب شما کره های زیادی زاییده، به همه آرزوهای کوچک و بزرگ خود خواهید رسید و صاحب جاه و مقام و ثروت زیادی خواهید شد.

تعبیر خواب حمله اسب :

اگر خواب ببینید که اسب شما به شما حمله می کند، در زندگی به مشکل بر خواهید خورد و نشانه عدم موفقیت و سازگار نبودن امور زندگی با شما است. همینطور شما ممکن است به خواستگاری کسی بروید که شما را نپذیرد یا عاشق کسی باشید که او به شما علاقه ای نشان نخواهد داد. اگر اسب لگد محکمی به شما بزند، احتمال بیماری و ناراحتی در زندگی خواهد بود و بهتر است با صدقه رفع بلا کنید.

تعبیر خواب اسب مرده :

اگر کسی خواب ببیند که اسب او مرد، نا امیدی به زندگی وی خواهد رسید. اگر خواب ببینید که اسب شما زخمی است و به زودی خواهد مرد، به دوستان شما در زندگی سختی و مشقت خواهد رسید.

تعبیر خواب دم اسب :

اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوهی دارد، عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند. معبران به طور کلی دم اسب را به خدمت گزاران تعبیر می کنند.

تعبیر خواب زین اسب :

اگر خواب ببینید که زین اسب شما بسیار عالی و راحت است، در زندگی پیروز خواهید بود. اما اگر ببینید که اسبی که سوار بر آن هستید، فاقد زین و یراق و دهنه باشد، این گواه نقصان درپیروزی شما در زندگی است.

تعبیر خواب اسب بارکش :

فروید گوید : اگر در خواب اسب بارکش بیند، بختش را دیده است که هرچه رام‌تر باشد کامرواتر است
اگر بیند یک اسب بارکش وارد خانه ای شد، مردی غریب به آن خانه خواهد آمد
اگر بیند بر اسبی دم دراز سوار است، به اندازه دازی آن طرفدار پیدا کند و اگر دم اسب کوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهد داد.

تاختن اسب از نظر حضرت دانیال :

اگر بیند اسب را همی تاخت تا جنگ نماید، دلیل که از وی گناهی در وجود آید با ترس و وهمی بدو رسد، بر قدر تاختن اسب. اگر دید بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد، هیج خیر اندر این نبود، مگر بیند که اسب او را از آنجا بیرون آورد. اگر دید اسب او را مراغمه همی کرد، دلیل که مال و دولت یابد.

تعبیر خواب اسب رام و اهلی: 

اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین ولی رام و فرمانبردار شده‌ای، یعنی شرافت و بزرگی بدست می‌آوری.

اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و آن اسب هم برروی پشت بام خانه یا روی دیوار ایستاده است، یعنی گناهان بزرگ و زیادی انجام خواهی داد.

تعبیر خواب لگد زدن اسب:

اگر ببینی اسبی به تو لگد زده است، یعنی کار تو دچار اشکال و اختلال می‌شود.

اگر ببینی کباب و بریان گوشت اسب می‌خوری، یعنی از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.

 

اگر ببینی مثل خر و اسب و گاو دم داری، یعنی مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود.

اگر ببینی مانند اسب می‌روی، یعنی دچار تنگدستی می‌شوی ولی عمر طولانی خواهی داشت.

تعبیر گله‌بانی و چوپانی اسب، حکومت و بزرگی می‌باشد.

تعبیر دیدن مدفوع و پهن اسب و گاو: مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب اسب سواری :

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی پشت اسب تازی نشسته‌ای و آن اسب هم رام و فرمانبردار تو می‌باشد، یـعـنـی به اندازه خوبی و قیمت اسب عزت و بزرگی و کامیابی و بهره‌مندی بدست می‌آوری. اگر ببینی اسبی را بدست آوردی یا کسی به تو داده است و سوارش شده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی بدست می‌آوری (البته نه به اندازه تعبیر اسب تازی). اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سوار اسب تندرو و خوش‌سواری شده‌ای، یـعـنـی با زنی ثروتمند و درستکار ازدواج می‌کنی، و اگر اهل ازدواج و زن گرفتن نیستی، یـعـنـی با چنین زنی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی و از او نیکی و منفعت می‌بینی.


جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و شلاق می‌زنی، یـعـنـی به جای کسی کار می‌کنی و به خاطر آن کار بر او منت می‌گذاری.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی محملی که بر پشت اسب یا شتر است نشسته‌ای و حرکت می‌کنی، یـعـنـی بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی که آن محمل افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.


اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین شده‌ای، یـعـنـی گناه و معصیت و مصیبت تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر آن اسب برای کس دیگری است آن تعبیری که گفته شد به صاحب اسب می‌رسد. اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین ولی رام و فرمانبردار شده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی بدست می‌آوری.


جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی روی اسب نشسته‌ای و کسی هم پشت سر تو نشسته، یـعـنـی آن شخص از تو پیروی می‌کند.


ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی سوار اسب «ابلق» شده‌ای، یـعـنـی برای تو گواهی و شهادت می‌دهند، یا اگر اسب سیاه بود، یـعـنـی بزرگی و ریاست و سروری و مال و اموال به دست می‌آوری، یا اگر «کمیت» بود، یـعـنـی «پادشاه» به تو قوت و بزرگی می‌دهد، یا اگر «اشقر» بود، تعبیرش درستی دین و ایمان و حرمت از پادشاه می‌باشد، یا اگر اسب زرد یا «سمند» بود، یـعـنـی کمی بیمار خواهی شد، یا اگر «جرمه» بود، تعبیرش خیر و نیکی و درستی است، و یا اگر اسب خوب و سلیس بود، تعبیرش این است که زن می‌گیری.


جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی اسب مادیان به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است و بروی آن سوار شدی، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و ازدواج شما مبارک و خجسته می‌شود، اگر ببینی آن مادیان سیاه رنگ است، یـعـنـی آن زن شریف و خوشنام نیست، یا اگر ابلق است، یـعـنـی پدر و مادر او از یک نسل نیستند، یا اگر جرمه باشد، یـعـنـی آن زن زیبا می‌باشد، یا اگر سبز رنگ باشد، یـعـنـی آن زن دیندار و پرهیزکار خواهد بود، یا اگر ببینی اشقر است، یـعـنـی آن زن بزرگ و عزیز و صاحب جاه و مقام است، یا اگر کمیت باشد، یـعـنـی آن زن خوش‌گذران و طرب ‌دوست می‌باشد، ‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی مادیان کره‌ای دارد، یـعـنـی آن زن فرزند دارد، طوری که اگر کره نر باشد، فرزندش پسر ولی اگر ماده باشد فرزندش دختر است.

سایر مقالات وب سایت علم برتر :

حدیث حضرت زهرا س ، حدیث امام حسین ع ، حدیث کساء ، تعبیر خواب مسجد ، تعبیر خواب نماز خواندن در مسجد ، دعای عکاشه ،احادیثی گهربار از امام علی ع ، احادیثی گهربار از پیامبر ص ،فواید خواندن آیت الكرسی ، معرفی دعاهای قرآنی ،ذکر و سوره جهت دیدن خواب اموات ،دعا جهت افزایش مال و ثروت ، دعای مجرب جهت خانه دار شدن ،حدیث امام صادق ع دعا در هنگام گرفتاری ،فضیلت محبت اهل بیت (ع) ، نجات از آتش جهان در کلام امام حسین (ع) ،دعا درمانی و جایگاه آن در مکاتب مختلف ،آیا انرژی درمانی واقعا جواب میدهد ،فضیلت دعای عهد ،دعای ندبه ،دعای سمات ،دعای نادعلی ،فضیلت دعای توسل ، دعای شرف شمس ، تعبیر خواب قرآن خواندن ، تعبیر خواب رفتن به مکه  ، احادیث امام سجاد (ع)  ، احادیث امام محمد تقی (ع) ، احادیث امام احادیث امام هادی (ع)  ، احادیث امام زمان عج ، تعبیر خواب باران ، تعبیر خواب طلا ، تعبیر خواب مار ، تعبیر خواب گوشواره .

 

 

نظرات کاربران

ارسال یک پاسخ