تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه در علم تعبیر خواب چنین است که معنی تعبیر خواب آتش گرفتن خانه همسایه را مثل تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگری بیان کرده اند.آتش نمادی از شور زندگی، جنسیت، خشم، خواست، احساساتی چ...
تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر در علم تعبیر خواب چنین است که دیدن کبوتر سفید در خواب، علامت وفاداری دوستان و به دست آوردن محصولاتی فراوان است. دیدن یک دسته کبوتر سفید در خواب، علامت پیشرفت در آینده و زندگ...
تعبیر خواب عنکبوت

تعبیر خواب عنکبوت

تعبیر خواب عنکبوت در علم تعبیر خواب چنین است که معمولا آینده و موفقیت شما در دوران پیش رو را نشان می‌دهد. خوشبختی و ثروت را تجربه خواهید کرد و روابط اجتماعی ‌تان بهتر خواهند شد. اما، ممکن اس...
تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش در علم تعبیر خواب چنین است که در خواب به جنس مؤنث مطیع و فرمان برتعبیر می‌شود واگر چنین خرگوشی در خانه باشد به معنی وجود چنین شخصی در خانه می‌باشد. خرگوش وحشی و بازی گو...
تعبیر خواب افتادن دندان های پایینی

تعبیر خواب افتادن دندان های پایینی

تعبیر خواب افتادن دندان های پایینی در علم تعبیر خواب چنین است که  از دست دادن فردی واقعی در زندگی یا تغییراتی در زندگی فرد باشد.ممکن است که به دلیل اتفاقات اخیر دچار تزلزل شده باشی...
تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش در علم تعبیر خواب چنین است که دیدن موش در خواب به معنای دزد است . برخی هم موش را در خواب نشان از زنی فاسد, می دانند .تعبیر خواب موش می گوید دیدن سوراخ موش یعنی مالی از شما دزدیده م...
تعبیر خواب کشتی

تعبیر خواب کشتی

تعبیر خواب کشتی در علم تعبیر خواب چنین است که دیدن کشتی در خواب نشانه خوشبختی و تغییرات مهم در زندگی است. این خواب همچنین نشانه افزایش انرژی و بهره وری و بهبود شرایط است و گاهی نشانه دستاوردهای ...
تعبیر خواب لباس سفید

تعبیر خواب لباس سفید

تعبیر خواب لباس سفید در علم تعبیر خواب چنین است که دیدن لباس سفید در خواب بیشتر بـه رستگاری و رسیدن بـه کسب و کار جدید تعبیر شده اسـت، اما این خواب جنبه مردانه و زنانه دارد. تعبیر این خواب ب...
تعبیر خواب گریه کردن

تعبیر خواب گریه کردن

تعبیر خواب گریه کردن در علم تعبیر خواب چنین است که  گریه کردن در خواب می تواند معانی و تعابیر متعددی داشته باشد. حتی کوچک ترین جزئیات خواب شما هم می تواند تغییری اساسی در تعبیر واقعی آن ایجا...
تعبیر خواب تاج طلا

تعبیر خواب تاج طلا

تعبیر خواب تاج طلا در علم تعبیر خواب چنین است که دیدن تاج در خواب برای زنان شوهر است. اگر ببینید بر سر تاج داشتید از زر و مرصع، دلیل که قدری بلند و منزلتی عظیم یابید، ولیکن در دین و راه شریع...
تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی در علم تعبیر خواب چنین است که معبران تعابیر متفاوتی درباره دیدن ماهی در خواب آورده اند .یوسف نبی معتقد است دیدن ماهی در خواب به معنای , روزی می باشد .تعبیر خواب ماهی جاب...
تعبیر خواب شیر

تعبیر خواب شیر

تعبیر خواب شیر در علم تعبیر خواب چنین است که دیدن شیر در خواب می‌تواند نشانه‌ی قدرت، شجاعت، قاطعیت و توانایی باشد. شیر نشان‌دهنده‌ی احساسات سلطه‌جویانه، احساساتی مان...
تعبیر خواب جن

تعبیر خواب جن

تعبیر خواب جن در علم تعبیر خواب چنین است که دیدن جن در خواب روبه رویی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود.شما م...
تعبیر خواب جوراب

تعبیر خواب جوراب

تعبیر خواب جوراب در علم تعبیر خواب چنین است که خادمی است از شمار زنان. اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از ریسمان پوشیده است، دلیل که او را خادمی است اصلی و از او بخرد، یا زنی با جمال بخواهد. اگر ب...
تعبیر خواب دزدی

تعبیر خواب دزدی

تعبیر خواب دزدی در علم تعبیر خواب چنین است که اگر در خواب ببینید که پولی از شما دزدیده شده است، تعبیر آن است که شما ضامن کسی می‌شوید. اگر در خواب ببینید که خودتان دزدی می‌کنید، تعبیر آن...
تعبیر خواب باغ انگور

تعبیر خواب باغ انگور

تعبیر خواب باغ انگور در علم تعبیر خواب چنین است که  اگر خواب ببینید که در یک تاکستان که متعلق به شما نیست قدم می زنید ، از افراد اطراف خود خبرهای خوبی خواهید گرفت. اگر خواب ببینید که صاحب یک...
تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده در علم تعبیر خواب چنین است که در صورتی که چیزی به شما بدهد، خوب است، ولی اگر چیزی بگیرد خوب نیست. همچنین اگر شما را دعوت کند و شما همراه وی بروید، معنای خوبی ندارد. تعبير خواب به رواي...
تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان در علم تعبیر خواب چنین است که دیدن دندان در خواب به هر یک از اعضای خانواده اطلاق می‌شود و هر گونه آسیب و یا خرابی دندان در خواب نشانه مصیبت، بلا و گرفتاری بیننده خواب و یا ا...
تعبیر خواب گنج

تعبیر خواب گنج

تعبیر خواب گنج در علم تعبیر خواب چنین است که پول نمایانگر ارزش دنیای واقعی است و در خواب اغلب بیانگر انرژی روانی / ذهنی و یا نوع تغذیه ی شماست. بنابراین یافتن یک گنج یا به دست اوردن پول زیاد...
تعبیر خواب ثروتمند شدن

تعبیر خواب ثروتمند شدن

تعبیر خواب ثروتمند شدن در علم تعبیر خواب چنین است که نشان دهنده غرور یا قناعت است. هم چنین این خواب می تواند نشان دهنده جنبه ای از حریص بودن بیننده آن باشد. تعبیر خواب ثروتمند شدن به روایت منوچهر مطی...
تعبیر خواب دختر بچه

تعبیر خواب دختر بچه

تعبیر خواب پسر بچه در علم تعبیر خواب چنین است که دیدن دختر و یا دختردار شدن در خواب به تعبیر بسیاری از معبران اسلامی به خیر و شادی و زیادتی روزی است..شما میتوانید به طور کلی تعبیر خواب نوزاد...
تعبیر خواب پسر بچه

تعبیر خواب پسر بچه

تعبیر خواب پسر بچه در علم تعبیر خواب چنین است که اگر در خواب خود، نوزاد پسری را دیدید، نشان دهنده اهداف جدید در زندگی شما بوده که نیاز است روی آن‌ها تمرکز کنید. این موضوع همچنین می توان...
تعبیر خواب نوزاد

تعبیر خواب نوزاد

تعبیر خواب نوزاد و دیدن نوزاد یا بچه در علم تعبیر خواب در بسیاری از موارد خوش یمن و نشانه شادی و خوش گذرانی است ولی گاهی هم تعبیر خواب بچه خوب نیست. نظر آنلی بیتون در باره تعبیر خواب نوزاد : دی...
تعبیر خواب موی بلند

تعبیر خواب موی بلند

تعبیر خواب موی بلند ، در علم تعبیر خواب ، تصمیمات عاقلانه و تمرکز کافی روی کارتان است. موی بلند همچننی نشان دهنده اعتماد به نفس بالا و مطمئن بودنبه خاطر زیبایی های ظاهری تان است. موهای خیلی ...
تعبیر خواب جنگ

تعبیر خواب جنگ

تعبیر خواب جنگ ، در علم تعبیر خواب  نگرانی هایی است که پیش رو داریم. اگر خواب ببینیم دو نفر در جنگ شرکت می کنند، هر کدام از طرفین جنگ که پیروز شد، در واقعیت نیز پیروز می شود. دیدن جن...
تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب آتش در علم تعبیر خواب وضعیت اورژانسی، تحولی فاجعه بار، فرایند زندگی ما که اغلب به صورت شعله‌ای که در طی نسل‌ها می‌سوزد و تنها خاکستری بر جای می‌گذارد توصیف شده است....
تعبیر خواب لباس عروس

تعبیر خواب لباس عروس

تعبیر خواب لباس عروس در علم تعبیر خواب نمادی از باز شدن فصل جدیدی از زندگی است که با آن روبرو می‌شویم. صدای شادمانی که از پوشیدن لباس عروس به گوش می‌خورد بیانگر کنار گذاشتن افسردگی&zwnj...
تعبیر خواب سیب

تعبیر خواب سیب

تعبیر خواب سیب در علم تعبیر خواب اگر در فصل و یا چیدن آن از درخت و خوردنش در فصل آن نیکو و در غیر فصل، بد است. سیب سبز نشانه برکت، سیب زرد نشانه بیماری،  تعبیر خواب سیب سرخ هیجان و نشاط و سی...
تعبیر بارداری در خواب

تعبیر بارداری در خواب

تعبیر بارداری در خواب در علم تعبیر خواب گاهی نشان دهنده آن است که رو به روئی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که انجامش دشو...
تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب سیل در علم تعبیر خواب گاهی نشان دهنده آن است که شما در احساسات خوشایند یا ناخوشایند تان غرق شده اید.تعبیر خواب سیل بنا به حالتی که بیننده خواب آن را مشاهده می‌کند می‌تواند با مفاه...
تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب انگور سبز و قرمز در فصل، نشانه مال و شادکامی است و در غیر فصل نشانه زیان و خسران. انگور بی دانه خوردن و داشتن یا چیدن آن در فصل از درخت، مالی است که به سهولت و آسان بدست می آید و اگر کسی بر...
تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف  در علم تعبیر خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و ...
تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش در مقاله زیر به تفضیل آمده است. تعبیر خواب کفش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: کفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است. اگر زن...
تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ ، در علم تعبیر خواب دشمن دون فرومايه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومايه بود و سگ سياه دشمني بود از عرب، و سگ سفيد، دشمني بود از عجم. اگر بيند كه سگ بر وي بانگ مي كرد، دليل ...
همه چیز راجب علم تعبیر خواب

همه چیز راجب علم تعبیر خواب

همه چیز راجب علم تعبیر خواب در این مطلب برای شما آورده شده است .تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می‌شود، گفته می‌شود. در بسیاری از تمدن‌های باستانی خواب دیدن به ...
تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه به طور کلی چنین است که گربه ها حیواناتی آرام و اهلی هستند اما آیا دیدن گربه در خواب تعبیر خوبی دارد؟ با وجود اینکه رابطه انسان و گربه در زندگی طبیعی بسیار خوب است خیلی از افراد گربه ها...
تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب اسب به طور کلی بسته به نوع خواب فرق دارد. مثلا تعبیر خواب اسب قهوه ای با تعبیر خواب اسب سفید بسیار متفاوت است. و یا تعبیر خواب اسب سواری متفاوت از تعبیر خواب های پیشین در مورد اسب...
تعبیر خواب گردنبند

تعبیر خواب گردنبند

تعبیر خواب گردنبند  به تعهد و داشتن دین نسبت به چیزی تعبیر می شود. باز کردن گردنبند، بیرون آمدن از زیر بار تعهد نسبت به چیزی یا کسی است. اگر کسی در خواب گردنبندی از مروارید داشت، در علوم دینی آگا...
تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب گوشواره ( تعبیر خواب گوشواره طلا ، گوشواره مروارید ، گوشواره بدل ، گوشواره شکسته و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب م...
تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو به طور کلی خوب است ولی اگر در خواب گاو وحشی و شاخ دار ببینید  که حالت تهاجم دارد و شما از دیدنش متوحش بشوید ، تعبیر دیگر حیوانات وحشی را دارد زیرا گاو در صورتی نعمت و روز...
تعبیر خواب غذا خوردن

تعبیر خواب غذا خوردن

تعبیر خواب غذا خوردن به طور کلی نمادی از تلفیق تجربه ها، بینش ها و ارزش های معنوی و روحانی است. بسته به موقعیت و شرایطی که در خواب دیده ایم، غذا خوردن در خواب تعابیری متعدد به همراه دارد. خواب غ...
تعبیر خواب نان

تعبیر خواب نان

تعبیر خواب نان از نظر امام صادق می گوید نان در خواب نشان از برکت و مال حلال دارد .دانیال نبی می گوید, اگر در خواب خود نان پیدا کردی یعنی از غم رهایی پیدا می کنی .ولی اگر نان داشته باشی و نخو...
تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج ، مالی است که با تلاش و زحمت به دست می آید. اگر بیننده خواب شالیکار نباشد و خواب برنج ببیند،به مال و دارایی تعبیر می شود. برنج پخته یا دمی و کته و پلو حاجتی است که روا می شود و به بینن...
تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار

 تعبیر خواب مار به روایت ابن سیرین می گوید دیدن مار رد خانه به معنای دشمنی می باشد و خوردن گوشت مار, نشان از پادشاهی دارد . تعبیر خواب مار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی : مار،خطر یا دشمن خانگی ا...
تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا نشانه پادشاهی است، یا عالمی. چنانچه در خواب ببیند که آب دریا روشن و صاف است، یعنی که پادشاه عالم و فاضل می باشد. اگر دریا در خواب تیره و صاف بود، یعنی که مفسد و ظالم است. اگر در خواب ب...
تعبیر خواب امام رضاع

تعبیر خواب امام رضاع

تعبیر خواب امام رضا(ع) در این مقاله شرح داده شده است : اگر کسی خود را در جوار حرم مشاهده کرد، از بلایا و خطرات به خدای متعال پناه خواهد برد و اگر خود را در داخل حرم مشاهده کرد، خداوند بزرگ و متعال ب...
تعبیر خواب گندم

تعبیر خواب گندم

تعبیر خواب گندم خیر و برکت و معیشت است. اگر کسی در خواب در حال درو کردن خوشه های گندم رسیده بود، حاصل کارش سود فراوان به او خواهد رساند ولی اگر گندم را خرمن کرده بود، مال فراوان بدست خواهد آورد. ...
تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا از امام جعفر صادق : تعبیر خواب طلا امام صادق برای مردها بد، ولی برای زن‌ها خوب میباشد. دیدن طلا در خواب دلیل بر سه وجه اسـت. اول: حج گذاردن. دوم: ولایت یافتن. سوم: خصومت و اهان...
تعبیر خواب باران

تعبیر خواب باران

تعبیر خواب باران چیست ؟ تعبیر خواب باران به روایت امام صادق (ع) : بر دوازده وجه است: رحمت، برکت، فریاد خواستن، رنج و بیماری، بلا، کارزار، خون ریختن، فتنه، قحط، امان یافتن، کفر و دروغ. تعبیر خواب ...
تعبیر خواب رفتن به مکه

تعبیر خواب رفتن به مکه

تعبیر خواب رفتن به مکه بسیار مبارک است .اگر کسی در خواب دید که به حج می رود، یا موفق به زیارت خانه خدا می شود و یا عملی را انجام می دهد که برای او ثواب حج کردن می نویسند. اگر بیمار این خواب را ببیند ش...
تعبیر خواب قرآن خواندن

تعبیر خواب قرآن خواندن

تعبیر خواب قرآن خواندن در این مقاله به تفضیل برای شما آمده است : امام صادق علیه السلام می فرمایند:قرآنخواندن درخواب بر چهار وجه است: اول:سلامتی یافتن از آفتها. دوم:توانگری وثروتمندی. سوم:مراد دل و...
تعبیر خواب مسجد

تعبیر خواب مسجد

تعبیر خواب مسجد همان طور که می دانید مسجد محلی برای عبادت مسلمانان می باشد . حال ممکن است در خواب خود مسجد را به شکل های مختلف ببینیم .مثلا خواب ببینیم به مسجد می رویم یا در مسجد نماز می خوانیم که هر ...
علم تعبیر خواب

علم تعبیر خواب

علم تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می‌شود، گفته می‌شود. در بسیاری از تمدن‌های باستانی خواب دیدن به عنوان یک ارتباط فراطبیعی یا وسیله‌ای برا...